Vedtægter

Klik her for grundejerforeninges vedtægter som pdf

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HINDHØJEN.

Kapitel 1 Foreningens navn

§ 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Hindhøjen.

Kapitel 2 Foreningens område og medlemskreds

§ 2. Foreningens geografiske område er områderne I og II i lokalplan nr. 62 og områderne I, II og III i lokalplan nr. 63 i (den tidligere) Hinnerup Kommune.

§ 3. Grundejerforeningen Hindhøjens medlemmer er alle de, der er ejere af ejendomme i foreningens område.

Stk. 2. Alle grundejere har pligt til at være medlem ifølge §13 i lokalplan 62 og lokalplan 63.

Kapitel 3 Foreningens formål og opgaver.

§ 4. Grundejerforeningen Hindhøjen står for drift og vedligeholdelse af private vej og fællesarealer, herunder snerydning i overens-stemmelse med lokalplanens bestemmelser. Grundejerforeningen skal også sørge for at etablere beplantning, hvis det fremgår af lokal-planen.

Stk. 2. Grundejerforeningen Hindhøjen skal modtage skøde på de fællesarealer, der ifølge lokalplanen skal vedligeholdes af Grundejerforeningen.

Stk.3. Grundejerforeningen Hindhøjen varetager i overensstemmelse med beslutning på generalforsamlingen medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område.

Stk. 4. Grundejerforeningen kan selv lave et ordensreglement.

Stk. 5. Grundejerforeningen Hindhøjen har ret til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for foreningens opgaver, samt kræve fornøden sikkerhed herfor.

Stk. 6. Grundejerforeningen kan oprette en vejfond. Fonden skal sikre, at en passende del af grundejerforeningens midler afsættes til de fremtidige vedligeholdelsesarbejder på foreningens vejarealer. Fondens midler indestår på en særskilt konto, alternativt investeres de i danske statsobligationer. Hvis der skal ske større anlægsinvesteringer, der overstiger ét års samlet kontingent, skal sådanne investeringer behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 5. Grundejerforeningen skal være uafhængig af partipolitiske og religiøse interesser.

Kapitel 4 Medlemmernes forhold til foreningen

§ 6. Generalforsamlingen afgør, om finansiering og administration af foreningens opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at betale de bidrag, som generalforsamlingen fastsætter.

Stk. 3. Betaler et medlem ikke det fastsatte bidrag rettidigt, er grundejerforeningen berettiget til at pålægge et rykkergebyr.

Stk. 4. Et medlem, der er i mere end én rates restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmet kan i så fald ikke vælges til tillidshverv i foreningen.

§ 7. Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer.

Stk. 2. Hvis der på en ejendom er indrettet to eller flere selvstændige boliger, betales dog bidrag for hver boligenhed.

Stk.3. Medmindre generalforsamlingen be– slutter andet, skal der betales lige store bidrag for alle boligenheder.

Stk.4. Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales for hver boligenhed, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse.

§ 8. I forholdet til tredjemand hæfter med– lemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.

Stk. 2. I forhold til foreningen hæfter med– lemmerne personligt og pro rata. Det gælder også for tab, som foreningen måtte få på enkelte medlemmer.

Stk. 3. Det enkelte medlem har pligt til efter generalforsamlingens beslutning at stillesikkerhed for foreningens lån over for långivende pengeinstitut.

Stk. 4. Det enkelte medlem har endvidere efter generalforsamlingens beslutning pligt til at stille sikkerhed for foreningens til enhver tid værende krav mod medlemmet.

§ 9. Når et medlem overdrager sin ejendom, er vedkommende fra dette tidspunkt (skæringsdatoen) ikke medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Stk. 2. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser over for foreningen.

Stk. 3. Både den tidligere ejer og den nye ejer har pligt til skriftligt at melde ejerskiftet til foreningen og samtidig oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl. Det skal ske senest 1 måned efter salget (skæringsdatoen).

§ 10. Et medlem har på generalforsamlingen to stemmer for hvert bidrag, der er pålagt medlemmet.

Kapitel 5 Foreningens generalforsamling, ledelse og administration.

§ 11. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

Stk. 2. Medlemmer af ejernes husstand, lejere og andre brugere af ejendomme inden for Grundejerforeningen Hindhøjens område har ret til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for Favrskov Kommune.

§ 12. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned i Favrskov Kommune.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelse til hvert enkelt medlem under den adresse eller den mailadresse, der står i medlemsprotokollen.

Stk. 3. Dagsorden, revideret og underskrevet regnskab samt forslag til budget skal udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 4. Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen og dermed 2 uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling i maj. Forslag skal derefter udsendes til med– lemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning.

Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen. 4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af en revisor og revisorsuppleant. 7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. 8. Eventuelt.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling. Den indkaldes, når bestyrelsen mener det er nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer (der ikke er i mere end en måneds restance til foreningen) skriftligt og med underskrift har ønsket det. Ønsket om ekstraordinær generalforsamling skal være ledsaget af de punkter der skal optages på dagsordenen.

Stk.2. Når ønsket om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er fremsat over for til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 4 uger efter modtagelse af dette, idet juli måned ikke medregnes.

Stk. 3. Hvis ikke mindst 2/3 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, skal generalforsamlingen nægte at behandle dagsordenen.

§ 14. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelsen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk.2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

Stk. 3. Stemmeafgivelsen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand.

Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Stemmelighed kan ikke anses for flertal.

Stk. 5. Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

Stk. 6. Senest en måned efter generalforsamlingen skal referatet fra denne være tilgængeligt på grundejerforeningens hjemmeside eller udsendes til medlemmerne pr. mail. Hvis et medlem ikke har internetadgang, skal referatet efter ønske uddeles på papir.

§ 15. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 16. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. To suppleanter vælges hvert år for et år ad gangen. Der er 2 bestyrelses– medlemmer på valg i lige årstal og 3 på valg i ulige årstal. Bestyrelsen afgør hvilke medlemmer, der afgår ved første ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

§ 17. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og dens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, der er henlagt til foreningen.

Stk.2. Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v.

Stk. 3. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 4. Bestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næste møde.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Stk. 6. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed erformandens stemme afgørende.

Stk. 7. Bestyrelsen kan til specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningensmedlemmer uden for bestyrelsen.

Stk. 8. Ved formandsskifte meddeles navn og adresse på den nye formand til Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, på: favrskov@ favrskov.dk.

§ 18. Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Kapitel 6 Regnskab og revision

§ 19. Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts. Første regnskabsår er fra foreningens stiftelse til 31. marts 1996.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Begge vælges for et år ad gangen.

§ 20. Medlemmernes indbetaling sker til det sted, som angives af bestyrelsen. Foreningens midler indsættes på postgirokonto eller i anerkendt pengeinstitut i foreningens navn.

Kapitel 7 Forskellige bestemmelser

§ 21. I spørgsmål, som denne vedtægt ikke giver svar på, skal bestyrelsen afgøre og løse disse spørgsmål efter bedste evne og overbevisning. Bestyrelsen skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved næste generalforsamling. I meget vigtige sager skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 22. Generalforsamlingens beslutning om ændring af denne vedtægt kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, denne majoritet skal dog mindst udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.

Stk. 2. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes antal er for forslaget.

Stk. 3. Ændring af grundejerforeningens vedtægter kræver byrådets samtykke.

§ 23. Medlemmer som beskadiger veje eller fællesarealer er selv ansvarlig for opretning. Medlemmerne er endvidere selv ansvarlig for opretning af skader forvoldt af trafik fra eller til medlemmets grund. Beslutning om opretning træffes af bestyrelsen